Preko 7000 radnih mjesta za mlade

Preko 7000 radnih mjesta za mlade

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Amir Zukić, danas, 26. 4. 2016. godine, održao je konferenciju za tisak o aktivnostima ovog resornog ministarstva u proteklih 12 mjeseci i palniranim aktivnsotima u narednom periodu.

 Ministar je u svom izlaganju rekao da mala i srednja preduzeća predstavljaju jednu od okosnica ekonomskog razvoja EU, a za zemlje u tranziciji poput BiH dodatno važe za osnovni faktor razvoja konkurentske ekonomije. Njihov značaj se ogleda u generisanju zaposlenosti, fleksibilnosti tj. brzom odzivu na tržišne zahtjeve, stimulisanju razvoja poduzetničkih vještina i poslovnih modela, odnosno poticanju različitih ekonomskih aktivnosti.

„Europska unija je kroz usvajanje Europske povelje o malim i srednjim preduzećima iz 2000. godine i Akta o malom biznisu iz 2008. godine ukazala na ulogu i važnost MSP-a u EU ekonomiji. BiH je od 2003. godine provodila principe Europske povelje o malim i srednjim preduzećima, a kao nadogradnju, s ciljem poboljšanja pristupa poduzetništvu, od 2008. godine provodi principe Akta o malom biznisu ("Small Business Act" for Europe – SBA). Ovo ministarstvo je institucionalni nosilac aktivnosti na provođenju SBA akta za mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH“ rekao je ministar Zukić.

U svom izlaganju ministar Zukić je naglasio da je, u svrhu unaprijeđenja razvojnog potencijala MSP-a, koji se u Federaciji BiH razvijaju u složenom ekonomskom uređenju, politika poduzetništva kao najbitnija mikroekonomska politika zahtjeva usku saradnju s drugim podržavajućim politikama. Ovo podrazumijeva jačanje institucionalne infrastrukture, razvoj stimulativne porezne politike, razvoj poduzetničke infrastrukture, osiguranje jeftinog pristupa kapitalu za MSP, usklađivanje obrazovnog sistema sa tržištem rada, jačanje poduzetničke kulture, smanjenje administrativnih barijera za start-up subjekte, itd.

Od ukupnog broja poslovnih subjekata u Federaciji BiH, MSP sektor obuhvata 99% subjekata u odnosu na 1% velikih preduzeća. U ukupnoj MSP strukturi dominantni su mikro subjekti.

Upoređujući podatke iz EU, ministar je rekao da ukoliko kompariramo broj MSP-a sa brojem stanovnika dobije se da je u Federaciji BiH u 2015. godini bilo 30 MSP subjekata na 1000 stanovnika. Radi usporedbe evropski prosjek je 50 MSP-a na 1000 stanovnika.

Kroz provođenje mjera Reformske agende Vlade Federacije BiH, Ministarstvo je u protekloj godini smanjilo broj zaposlenih za cirka 10%. (4 djelatnika)

U nastavku svog izlaganja ministar Zukić je naveo da u cilju realizacije Programa rada Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništvo i obrta u proteklom periodu generalno je podržavalo projekte koji su imali za cilj poboljšanje ambijenta za rast i razvoj MSP-a. Kao glavne projekte koji su realizovani u protekloj godini ističemo realizaciju projekate koji za cilj imaju poboljšanje poslovnog ambijenta za što je izdvojeno i plasirano 2.000.000 KM kao kreditna sredstva i 5.149.895 KM kao grant sredstva.

Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta je realiziran i plasirano je 4.947.000 KM za 21 subjekt male privrede u Federaciji BiH, gdje je planirano upošljavanje 85 radnika.

Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede, za što je izdvojeno 776.518,94 KM za 144 novoosnovana subjekta male privrede kao sufanciranje za troškove registracije i troškove doprinosa za prvu godinu poslovanja.

Za podršku uvođenju sistema kvalitete (ISO i HACCP standard i uvođenje CE znaka) realizirano je 303.540,00 KM čime je financirano uvođenje sistema kvalitete za 43 poslovna subjekta.

Kao poticaj za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture (tehnološki parkovi, inkubatori, poduzetnički centri i klasteri) dodjeljeno je 77.000 KM za 5 institucija.

U cilju izgradnje povoljnijeg ambijenta za rast i razvoj MSP-a kroz podršku projektima koje financira EU i drugi inostrani donatori odobreno  je 137.850 KM za 5 projekata.

Za modernizaciju i proširenje tehnoloških kapaciteta, kao i modernizaciju poslovnih procesa, unaprjeđenje razvojnog potencijala, stvaranje uslova za zapošljavanje koje je prije svega vođeno načelima stvaranja potražnje za ljudskim resursima, kroz povećanje privrednih aktivnosti, te jačanje izvoznih kapaciteta plasirano je 1.381.823,27 KM za 64 subjekta male privrede.

Kroz poticanje žena i mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje u poduzetništvo, te stvaranje novih radnih mjesta potaknuto je 113 subjekata male privrede u većinskom vlasništvu žena odnosno mladih (52 poslovnih subjekta u vlasništvu osoba mlađih od 35 godina i 61u većinskom vlasništvu žena).

U cilju realizacije Projekta „Izgradnja poduzetničkih zona“ osigurana je saradnja sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija i Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju u cilju zajedničkog rada na realizaciji navedenog projekta. Saradnja na realizaciji ovog projekta je doprinijela i uvećanju planiranih sredstava (1.000.000 KM godišnje od strane FMRPO-a za realizaciju projekta) u visini od 570.000,00 KM za 2014.godinu i 495.000 KM za 2015.godinu, kao donatorska sredstva Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Ovaj projekt se realizira primjenom pristupa Evropske unije – od javnog natječaja za konkurentan i transparentan odabir projekata, praćenja realizacije pojedinačnih projekata, do procjene ekonomskih efekta. U 2015 podržano je 12 projekata jedinica lokalne samouprave sa planiranim povećanjem od 30 poslovnih subjekata i 550 novih radnih mjesta u njihovim poduzetničkim zonama.

„U okviru ovoga projekta, kao veoma značajna aktivnost pokrenuta je obuka za timove svih jedinica lokalne samouprave na temu „Upravljanje poslovnim zonama“. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje funkcionisanja i razvoja poduzetničkih zona u Federaciji BiH kroz osiguranje kvalitetnog upravljanja zonama“ rekao je ministar Zukić..

Pored toga, ministar Zukić je rekao da su pokrenute aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, za koju je planirano 50.000.000 KM u Budžetu za 2015.godinu, a Ministarstvo je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje nosilac ovog projekta. Cilj ovog projekta je zapošljavanje nezaposlenih mladih osoba do 30 godina starosti i samozapošljavanje osoba bez obzira na starosnu dob. Za ova sredstva, do 15.04.2016.godine apliciralo je 1.700 preduzeća koja su iskazala interes za zapošljavanjem 4.500 novih uposlenika i 2.200 prijavljenih za samozapošljavanje, što ukupno iznosi 6.700 novih uposlenika. Ovo nije konačan broj novouposlenih mladih ljudi, jer još uvijek sva sredstva nisu raspoređena, a ukupan broj mladih ljudi koji će na ovaj način naći posao je između 7 i 8 hiljada“ naglasio je Ministar Zukić.

Ministarstvo je kao institucionalni nosilac aktivnosti na provođenju SBA akta za mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH, s ciljem unaprjeđenja povoljnog poslovnog okruženja za MSP, uspostavilo Radni tijelo koje koordinira sa mapiranim institucijama u Federaciji BiH (34 institucije), čijom implementacijom se osigurava kvalitetan i sistematičan pristup mapiranih institucija na provedbi SBA principa, kao i poboljšanje koordinacije institucija nadležnih za sektor male privrede u Federaciji BiH (i po vertikali i horizontali).

„Učestvovali smo u Programu certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi (BFCSEE) koji je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni prema unaprijeđenju poslovnog ambijenta, privlačenju domaćih i stranih investicija i poticanju razvoja lokalne ekonomije. Certificirane općine i gradovi se pozicioniraju kao najnaprednije u regiji i kvalificiraju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou“ rekao je ministar Zukić.

 Ministar Zukić je rekao kako u narednom periodu Ministarstvo planira poduzeti aktivnost na izradi nove zakonske regulative u oblasti poticanja razvoja male privrede i poduzetničke infrastrukture sa pripadajućim podzakonskim propisima, izradi novog zakonskog rješenja iz oblasti obrtništva, sa pripadajućim podzakonskim propisima, te usklađiavanje sistema Obrtnog registra sa novom zakonskom regulativom, nastavak realizacije programa poticaja kroz plasman kreditnih i grant sredstava, nastavak saradnje sa međunarodnim partnerskim organizacijama na provođenju razvojnih politika ministarstva.

Related Articles

Close