Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH 2022.-2027. godina

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH 2022.-2027. godina

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH 2022.-2027. godina

Donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja malog gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine za period  2022.-2027.  Vlada Federacije BiH je u 2022. godini pokrenula proces izrade ove sektorske Strategije  koja treba definirati  politike razvoja sektora malog gospodarstva, strateške ciljeve i prioritete sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju razvojnih ciljeva.

Nositelj izrade Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, dok je zasebno Radno tijelo zaduženo za izradu Strategije.  Sudionici u procesu izrade su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri čije sudjelovanje će se osiguravati kroz pet tematskih grupa koje će činiti predstavnici županijskih vlada, odnosno resornih ministarstava u čijim nadležnostima su poslovi vezani za razvoj malog gospodarstva, predstavnici Gospodarske komore FBiH, Obrtničke komore FBiH, udruženja poslodavaca, relevantnih javnih institucija, nevladinog sektora, akademska zajednica i dr.

Strategija razvoja malog gospodarstva Federacije BiH za period 2022.-2027. godina izrađuje se u okviru projekta SBA u BiH2EU (Projekat). Projekat provodi Agencija za razvoj poduzeća – Eda, Banja Luka, a financiran je od strane Švedske, posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju - SIDA. Tehničku i stručnu podršku izradi Strategije pružaju angažirani konsultanti prof.dr. Bahrija Umihanić i prof.dr. Anto Domazet.

U svrhu informiranja svih socio-ekonomskih aktera, građana i ostale javnosti o procesu izrade Strategije Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će na ovoj stranici objavljivati sve informacije i dokumente nastale u okviru procesa izrade strategije (nacrt Strategije, prijedlog strategije i sl.).

Akcijski plan izrade Strategije razvoja malog gospodarstva F BiH za period od 2022. do 2027. godine

Smjernice za izradu Strategije razvoja malog gospodarstva FBiH 2022 2027

Related Articles

Close