Pravni i finansijski sektor

Sektor financijskih, pravnih i općih poslova

U Sektoru za finansijske, pravne i opće poslove vrše se slijedeći poslovi i to:
Izrada prijedloga budžeta Ministarstva, obrada knjigovodstvene i financijske dokumentacije, poslovi izmirenja obveza Ministarstva po pitanju periodičnih i završnih računa, organizacija i rad na godišnjem popisu sredstava, obračun plaća, nabavka materijalno tehničkih sredstava, blagajničko poslovanje.

Praćenje primjene zakona, drugih propisa iz financijske oblasti, izrada prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i općih akata, izrada tekstova javnih poziva za javne natječaje, izrada pojedinačnih akata koji se odnose na plaće i druge naknade službenika.

Sudjelovanje u poduzimanju poslova i pripremi dokumentacije i spisa u vezi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Ministarstva, priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na imenovanje odnosno raspoređivanje državnih službenika, odnosno, namještenika, prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, vodi matične evidencije svih zaposlenih, formira, vodi, ažurira i čuva osobne dosijee državnih službenika i namještenika, obavlja opće poslove za potrebe osnovnih organizacijskih jedinica, vrši i druge pravne i opće poslove iz nadležnosti Ministarstva, obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Sektora.

1. Odsjek za financijsko-računovodstvene poslove

Ovaj odsjek vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
Izradu dokumenta okvirnog proračuna ministarstva, obradu knjigovodstvene i financijske
dokumentacije, poslovi izmirenja obveza Ministarstva po pitanju periodičnih i završnih računa, obračun plaća, nabavka materijalno tehničkih sredstava, blagajničko poslovanje, organizaciju i rad na godišnjem popisu sredstava i izradu tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova, izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka.

2. Odsjek za pravne i opće poslove

Ovaj odsjek vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
Izrada prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i općih akata, praćenje primjene zakona i drugih propisa, izrada tekstova javnih poziva za javna natječaje, izrada pojedinačnih akata koji se odnose na plaće i druge naknade službenika,  učestvuje u provođenju procedure konkursa ili oglasa, unos podataka u Wisppa sistem.

Učestvuje u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, inicira i izrađuje pojedinačna akta za Ministarstvo (pravilnici, odluke, naredbe, uputstva).

Sudjelovanje u poduzimanju poslova i pripremi dokumentacije i spisa vezanih za pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Ministarstva, priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na imenovanje, odnosno, raspoređivanje državnih službenika i namještenika, prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa, vodi matične evidencije svih zaposlenih, formira, vodi, ažurira i čuva osobne dosijee državnih službenika i namještenika, obavlja opće poslove za potrebe osnovnih organizacijskih jedinica, vrši i druge pravne i opće poslove iz nadležnosti Ministarstva, obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Odsjeka.

Close