Pristup informacijama

Opis

Zakonom o pristupu informacijama u Federaciji BiH uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

1) utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,

2) utvrđivanja da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da priopće te informacije,

3) omogućavanja svakoj fizičkoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.

Kako bi svaka fizička ili pravna osoba što jednostavnije došla do željene informacije sačinjen je Vodič kao pomoć u ostvarivanju prava sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01; nadalje: Zakon).

Vodič je besplatan, a dostupan je i u pisarnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (nadalje: Ministarstvo) ili kod službenika za informiranje.

Ministarstvo je smješteno u Mostaru, ulica dr. Ante Starčevića bb (hotel ERO). Popis dostupnih informacija u ministarstvu naveden je „Indeks registru“, koji je besplatan i također dostupan u pisarnici ministarstva ili kod službenika za informiranje.

Ovaj vodič pruža odgovore na sljedeća pitanja:

Pravo na pristup informacijama

Koje informacije možete zahtijevati

Kako podnijeti zahtjev

Postupak i vremenski rokovi za obradu zahtjeva

Postupak po cjelovitom zahtjevu

Za sva dodatna pitanja i informacije na raspolaganju vam je službenik za informiranje Ministarstva.

Pravo na pristup informacijama

U skladu sa Zakonom, možete ostvariti pravo na pristup svakoj informaciji koja je u posjedu Ministarstva, osim kada određenu informaciju ili informacije Ministarstvo, u skladu sa Zakonom, izuzme od objavljivanja. Naime, Ministarstvo može utvrditi slijedeće izuzetke:

  • Izuzetak u svezi djelokruga javnog organa (interesi obrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti; sprječavanje kriminala i otkrivanje kriminala; zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka s izuzetkom činjeničnih, statističkih, znanstvenih ili tehničkih informacija) i to samo u slučaju kada Ministarstvo utvrdi da se priopćenjem informacije može utemeljeno očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve Federacije (članak 6.);
  • Izuzetak u svezi povjerljivih poslovnih informacija. U navedenom slučaju, Ministarstvo je dužno bez odlaganja izvijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozoriti da će informacija biti priopćena, ukoliko u roku od 15 dana ne izvijesti Ministarstvo da je informacija povjerljiva i navede razlog uslijed kojega bi njezinim priopćenjem mogla biti načinjena šteta (članak 7.);
  • Izuzetak kod zaštite privatnosti. Ministarstvo će uskratiti informaciju ukoliko utemeljeno utvrdi da ona uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost treće osobe (članak 8.).

Međutim, čak i onda kada je utvrđena osnova za izuzeće ili uskraćivanje određene informacije, Ministarstvo ipak može objaviti ili priopćiti informaciju u cijelosti ili djelimice, ali samo u slučajevima kada to nalaže javni interes (primjerice, bilo koji oblik nepoštivanja zakonske obveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštene upotrebe javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline). Ukoliko je riječ o povjerljivim poslovnim informacijama (članak 7.) ili o informacijama koje se odnose na privatnost treće osobe (članak 8.), Ministarstvo je dužno rješenjem izvijestiti treću stranu da će informaciju objaviti u roku od 15 dana od dana prijema tog rješenja.

Koje informacije možete zahtijevati

Popis dostupnih informacija u Ministarstvu naveden je „Indeks registru“, koji je besplatan i dostupan u pisarnici ministarstva ili kod službenika za informiranje. Kako bismo Vam olakšali pristup informacijama, u Indeks registru se nalazi cjelovit popis dostupnih informacija.

Kako podnijeti zahtjev

Potrebno je načiniti pismeni zahtjev za pristup informacijama na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostaviti ga organu kojega podnositelj zahtjeva smatra nadležnim.

Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati:

  • Osnovne podatke o imenu, prezimenu i adresi podnositelja zahtjeva. Ukoliko je moguće, treba unijeti i kontakt telefon podnositelja, odnosno broj telefona na koji je podnositelja moguće kontaktirati u radnom vremenu;
  • naziv organa kojemu se upućuje zahtjev, kao i naznaku da je zahtjev upućen službeniku za informiranje;
  • dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju tražene informacije, tako da službenici Ministarstva uz razuman napor mogu informaciju pronaći u pismohrani ministarstva.

Ukoliko se traži osobna informacija, zahtjev za pristup inforamcijama može podnijeti isključivo osoba na koju se tražena informacija odnosi, njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik. Osoba koja podnosi zahtjev i na koju se tražena informacija odnosi dužna je službeniku Ministarstva predočiti osobnu iskaznicu ili drugu osobnu ispravu s fotografijom.

Ukoliko zahtjev podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik, uz zahtjev za pristup informacijama potrebno je priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, svojeručno potpisan obrazac zahtjeva, te predočiti osobnu iskaznicu ili drugu osobnu ispravu s fotografijom, kao i kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Ukoliko Vaš pismeni zahtjev ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta, Ministarstvo će vas o tome pismeno obavijestitii rješenjem, ukoliko ste u zahtjevu za pristup informacijama naveli adresu prebivališta ili boravišta.

No, prije nego što podnesete pismeni zahtjev, a osobito ukoliko nije neophodno da Vam Ministarstvo pismeno dostavi traženu informaciju, može vam se omogućiti i usmeno pojašnjenje ili osobni uvid u određene podatke i/ili informaciju. Stoga vam savjetujemo da se prethodno usmeno obratite službeniku za informiranje, koji će vas izvijestiti o mogućnosti i vremenu u kojem je moguće ostvariti pravo na pristup traženoj informaciji i/ili osobni uvid u traženu inforamciju.

Postupak i vremenski rokovi za obradu zahtjeva

Obveza je Ministarstva razmotriti da li je primljeni pismeni zahtjev potpun, odnosno da li sadrži ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva, te postoji li dostatno pojašnjenje ili opis tražene informacije.

Ukoliko se ustanovi da zahtjev nije potpun, Ministarstvo je o tome dužno izvijestiti podnositelja najkasnije osam (8) dana od dana prijema zahtjeva, ukoliko je navedena adresa prebivališta ili boravišta podnositelja.

Ukoliko zahtijevate pristup informaciji koja nije u nadležnosti Ministarstva, Ministarstvo je dužno Vaš zahtjev proslijediti nadležnom javnom organu najkasnije osam (8) dana od dana prijema zahtjeva, o čemu vas mora pismeno obavijestiti.

Ukoliko je zahtjevom zatražen pristup informaciji koja u skladu sa Zakonom može biti izuzeta od priopćivanja, ocijenit će se je li njezino objavljivanje (u cijelosti ili djelomično) u javnom interesu. Ministarstvo Vas je o tome dužno pismeno izvijestiti u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Rok može biti i produžen:

  • ukoliko je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o suglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive poslovne informacije;
  • ukoliko je Ministarstvo dužno obavijestiti treću stranu da će, zbog postojanja javnog interesa, ipak priopćiti informaciju koja je Zakonom utvrđena kao izuzetak od priopćivanja.

Ukoliko Ministarstvo odbije vaš zahtjev i uskrati pristup traženoj informaciji u cijelosti ili djelomično, mora vas o tome obavijestiti rješenjem u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, navodeći zakonski temelj za uskraćivanje informacije, imajući u vidu i čimbenik javnoga interesa. Ministarstvo Vas je također dužno obavijestiti o pravnim lijekovima, kao i o vremenskom roku u kojem protiv rješenja možete podnijeti tužbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, te pouku o pravu obraćanja Ombudsmanu BiH.

Postupak po cjelovitom zahtjevu

Kada Ministarstvo odobri pristup traženoj informaciji, rješenjem će vas izvijestiti o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama Ministarstva, ili će Vam traženu informaciju pismeno dostaviti, ukoliko ne prelazi deset standardnih stranica A4 formata.

Ukoliko je riječ o informaciji koja prelazi navedeni broj stranica, službenik Ministarstva će vas obavijestiti o mogućnostima umnožavanja i iznosu pristojbe, odnosno naknade za umnožavanje informacije. U tom će slučaju Ministarstvo dostaviti traženu informaciju nakon prethodno izvršene uplate.

Napominjemo da se na pismeni zahtjev, rješenje, kao i na standardnu veličinu (A4) fotokopija prvih deset stranica tražene informacije ne naplaćuje pristojba ili naknada, a za svaku narednu stranicu ona iznosi 0,50 KM.

Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku, službenik Ministarstva će vas obavijestiti o mogućnostima preuzimanja i iznosu pristojbe ili naknade. Uplate navedenih pristojbi ili naknada obavljaju se u prostorijama Ministarstva.
Ovdje možete preuzeti sljedeće elektronske verzije dokumenata:

-Zakon-o-slobodi-pristupa-informacijama

-Izmjene-i-dopune-zakona-o-slobodi-pristupa-informacijama

- INDEKS REGISTAR FMRPO 2017.

-Vodič za pristup informacijama FMRPO

Close