JAVNI NATJEČAJ - Kreditni poticaj 2015.

JAVNI NATJEČAJ - Kreditni poticaj 2015.

JAVNI NATJEČAJ – Kreditni poticaj 2015.

Na temelju Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i Odluke o nastavku realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ broj 01-14-463/15 od 23.07.2015 Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:
1. OBRAZAC ZAHTJEVA 2015
2. NATJEČAJ KREDIT 2015
3. Izjava o korištenim državnim potporama
4. Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu gospodarskog kriminala
5. Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

I.   PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na depozitnim računima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi nastavka realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.
Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.
Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.
Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:
-    do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,
-    do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
-    do 400.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.
Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-nom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše do 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

Odobreni kredit osigurava se u skladu s bankarskom procedurom sljedećim instrumentima osiguranja:
a)    nekretnine: vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena,
b)    pokretne stvari: vrijednost pokretnih stvari u omjeru minimalno 2:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena, za iznos kredita koji nije pokriven hipotekom,
c)    jamstvo druge banke,
d)    polica osiguranja naplate potraživanja od ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva,
Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument osiguranja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama, uz upis hipoteke prvog reda nad ponuđenim nekretninama i pokretnim stvarima.
Uputa o minimalnom sadržaju nalaza sudskog vještaka za procjenu predmeta zaloga kao instrumenata osiguranja naplate kredita je dostupna na internetskoj stranici Banke www.rbfbih.ba.
Imovina koja se zalaže treba biti osigurana od standardnih rizika, a polica osiguranja vinkulirana u korist Banke, za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.
Odobrena kreditna sredstva koristit će se na osnovu dostavljene dokumentacije u skladu s odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem s transakcijskog računa korisnika kreditnih sredstava otvorenog u Banci na transakcijske račune dobavljača korisnika kreditnih sredstava.
Za odobrena kreditna sredstva korisnici kreditnih sredstava su u obavezi platiti jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva u skladu s Odlukom Banke o tarifi naknada za izvršene usluge, prije puštanja kredita u tečaj (1,00% od odobrenog iznosa kredita za pravne osobe, a za fizičke osobe – obrte 0,75% od odobrenog iznosa kredita).

Related Articles

Close