Kreditno-jamstveni fond za MSP, obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti

Kreditno-jamstveni fond za MSP, obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti

Kreditno-jamstveni fond za MSP, obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti

Uspostava Jamstvenog Fonda Federacije BiH (GF FBiH) je dio paketa mjera Vlade FBiH za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom korona virusa. Garancije Fonda mogu se odobravati za sljedeće kreditno-jamstvene programe:

  1. Kreditno-jamstveni program za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti;
  2. Kreditno-jamstveni program za mikro, mala i srednja poduzeća;
  3. Kreditno-jamstveni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
  4. Kreditno-jamstveni program za velika poduzeća;
  5. Kreditno-jamstveni program za izvoznike.

Korisnici kreditno-jamstveni programa koji žele pristupiti financiranju putem ovog instrumenta trebaju aplicirati za kredit kod komercijalnih banaka (pogledajte popis komercijalnih banaka koje imaju potpisan ugovor o poslovnoj suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH u cilju realizacije kreditno-jamstvenih programa Jamstvenog fonda FBiH).

Implementacija aktivnosti GF FBiH je povjerena Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (RB FBiH) koja će, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine izdavati garancije na teret GF FBiH, a na zahtjev komercijalnih banaka.

Cilj kreditno-jamstvenog programa je da se poboljša pristup financiranju za gospodarske subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa svojom nadležnosti, izradilo kreditno-jamstveni program za mikro, mala i srednja poduzeća, kao i kreditno-jamstveni program za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti.

Jamstva Fonda koje se izdaju počev od 01. 6. 2021. godine će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i obrtnika i ostalih samostalnih gospodarskih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju. Jamstva Fonda mogu se izdavati s rokom dospijeća do 60 mjeseci za financiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, te do 120 mjeseci za financiranje investicija, uključujući grace period do 18 mjeseci za sve dugoročne kredite.

Kreditno-jamstveni programi i popis banaka s kojima je potpisan ugovor:

- KREDITNO-JAMSTVENI PROGRAM MMSP

- KKREDITNO-JAMSTVENI PROGRAM ZA OBRTNIKE I OSTALE SAMOSTALNE GOSPODARSKE DJELATN OSTI 

POPIS BANAKA ZA REALIZACIJU KREDITNIH SREDSTAVA

 

 

Related Articles

Close