Intervju za Vijesti.ba

Intervju za Vijesti.ba

Intervju za Vijesti.ba

SARAJEVO - Misija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta je da kreira poslovni ambijent za uspostavu, rast i razvoj malog i srednjeg preduzetništva, kao osnov privrednog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine; podsticanjem razvoja preduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje savremenih tehnologija u oblasti preduzetništva i obrta; jačanjem preduzetničke infrastrukture, osposobljavanje preduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje, u skladu s najboljom praksom EU, poručio je u razgovoru za Vijesti.ba resorni ministar Amir Zukić.
VIJESTI.BA: Stupili ste na dužnost ministra razvoja, poduzetništva i obrta FBiH. Kakvo stanje ste zatekli u Ministarstvu i na koja pitanja ćete se fokusirati naredne četiri godine?
ZUKIĆ: U Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta dužnost sam preuzeo 1.4. 2015. godine. Planirani Budžet ministarstva za 2015. godinu iznosi 8.830.000,00 KM, od toga je za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima (MSP-a) iznos  sredstava od 7.150.000,00 KM.

Ministarstvo svake godine realizuje Program podsticanja male privrede; zaključivanje ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava sa krajnjim korisnicima iz 2014. godine je završeno 12.12. 2014. godine.

U toku su aktivnosti na realizaciji Programa podsticanja male privrede za tekuću godinu.
Misija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta je da kreira poslovni  ambijent za uspostavu, rast i razvoj malog i srednjeg preduzetništva, kao osnov privrednog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine; podsticanjem razvoja preduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje savremenih tehnologija u oblasti preduzetništva i obrta; jačanjem preduzetničke infrastrukture, osposobljavanje preduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje, u skladu s najboljom praksom EU.
Shodno tome fokus aktivnosti u naredne četiri godine biti će usmjeren na stvaranje ambijenta za podsticanje domaćih i stranih investitora, inteziviranje izgradnje tehnoloških parkova i preduzetničkih zona, samim tim i povećanje razvojnog potencijala i rasta produktivnosti.

amir-zukic

VIJESTI.BA: Dio ste delegacije Vlade FbiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritotiju Federacije BiH, koje je na nedavnoj sjednici razgovaralo o zakonskim rješenjima koja će se morati razmatrati u narednom periodu radi provođenja ekonomskih reformi. U tom pogledu, šta moraju biti prioriteti?
ZUKIĆ: Postoji visok stepen saglasnosti zainteresovanih strana u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) oko prioriteta vezanih za reforme.
Sve se svodi na nužnost ozbiljnih zahvata i promjena u oblasti radnog i poslovnog prava. U javnosti su prisutna oprečna mišljenja o tome ko šta dobija, a ko gubi predstojećim reformama.
Mislim da ovdje moramo iz dnevnopolitičke i spekulativne faze ući u dubinu problema i implementirati pozitivne prakse EU, koje moraju obezbijediti bolji status kvalitetnih radnika i uspješnih i odgovornih poslodavaca, što je nužno i moguće realizovati u nekom narednom period.
Za to treba više razumnog, stručnog i dobronamjernog dijaloga što će, nadam se, biti obezbjeđeno kroz buduće funkcionisanje Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV).
VIJESTI.BA: Kamen spoticanja mogao bi predstavljati novi Zakon o radu zbog oprečnih stavova predstavnika sindikata i poslodavaca, posebno oko ukidanja kolektivnih ugovora. Kako postići kompromis? Možete li nam iznijeti svoj stav o rješenjima predloženim u novom zakonu o radu? Umanjuje li on prava radnika?
ZUKIĆ: Odredbama novog Zakona o radu ne ukidaju se kolektivni ugovori, Prijedlog zakona regulira kolektivno pregovaranje i sklapanje  kolektivnih ugovora, s tim što se u novom Zakonu ograničava trajanje kolektivnih ugovora, uz mogućnost njihovog produženja. Na taj način se žele podsticati ugovorne strane za pregovore i objektivno regulisanje uslova rada i prava iz radnog odnosa u skladu s privrednim uslovima. Novim Zakonom nije ukinuto niti umanjeno ni jedno pravo utvrđeno važećim Zakonom o radu, čak su određena prava utvrđena na povoljniji način u odnosu na važeći Zakon. Npr. smanjeno je trajanje prekovremenog rada s deset na najviše osam sati sedmično, zabrana otkaza za vrijeme trudničkog bolovanja, produženo je trajanje godišnjeg odmora sa 18 na 20 radnih dana, kraće radno vrijeme za maloljetnike na najduže 36 sati sedmično i dr.prava.
VIJESTI.BA: Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH protekle četiri godine posvetilo je posebnu pažnju poduzetničkim zonama. Možemo li očekivati iskorak po pitanju olakšica u procedurama, većih izdvajanja?
ZUKIĆ: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kontinuirano prati stanje razvoja preduzetničkih zona u FBiH s aspekta dosadašnjih ulaganja u njihovu izgradnju i privlačenja investitora i u saradnji sa opštinskim organima teži da stvori što povoljnije uslove za privređivanje.

U mnogim općinama smo, kroz značajna zajednička ulaganja, stvorili dobru osnovu za ulazak investitora u zone. Većina lokalnih vlasti je znala iskoristiti, makar i djelimičnu, izgrađenost infrastrukture i privući određeni broj preduzetnika u svoje preduzetničke zone, čime se ostvarilo značajno zapošljavanje na lokalnom nivou i time, u većini slučajeva, opravdali dosadašnja ulaganja u te zone.

S ciljem postizanja što boljih efekata, kroz realizaciju ovakvog projekta, Ministarstvo sve više favorizira one općine koje postižu značajnije rezultate na privlačenju investitora u zone i one koje pružaju veće olakšice investitorima za ulazak i poslovanje u preduzetničkim zonama.
U narednom periodu smo, također, planirali nastaviti sa značajnijim finansijskim izdvajanjima u ovaj vid preduzetničke infrastrukture iz Budžeta FBiH. Osim ovog izvora tragat ćemo i za donatorskim sredstvima za ovu namjenu. Tako smo prošle godine obezbjedili oko 500.000,00 KM od strane Švicarske vlade putem UNDP-a i udružili ih sa budžetskim sredstvima. Pregovaramo i razmatramo mogućnost da nastavimo sa tom praksom i u narednom periodu.
Bitno je naglasiti da je u dokumantu Vlade FBiH „Koncept ekonomskog razvoja 2014-2018“ jedan od operativnih programa za podršku privredi nosi naziv „Intenziviranje stvaranja tehnoloških parkova i industrijskih zona“. Osnovna aktivnost koja bi služila za provođenje ovog programa se odosi na povećanje kapitalnih ulaganja u tehno parkove i preduzetničke zone.
VIJESTI.BA: Što biste izdvojili kao ključne mjere u okviru poboljšanja poslovnog ambijenta? Kako ih realizirati?
ZUKIĆ: U cilju stvaranja povoljnijih uslova privređivanja Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će provoditi niz mjera usmjerenih na intenziviranje razvoja preduzetništva i jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP sektora), kao pretpostavke za značajniji ekonomski rast i smanjenje stope nezaposlenosti. Ove mjere bi mogli podijeliti na dvije grupe i to, one koje se odnose na finansijske podsticaje namijenjene sektoru MSP-a i one vezane za stvaranje prihvatljivog poslovnog okruženja kroz izmjene postojećih i izradu novih povoljnijih zakonskih rješenja.

U okviru kapitalnih izdvajanja palniramo značajnija izdvajanja za podsticanje zapošljavanja, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta. Želimo potaknuti preduzetničku aktivnost s aspekta povećanja broja novoregistrovanih subjekata, jačati inovativne i savremeno tehnološki usmjerene subjekte, kao i promovisati i jačati izvozno orjentisana preduzeća.

Osim navedenog, značajan dio naših izdvajanja će biti usmjeren u razne vidove preduzetničke infrastrukture, a radit ćemo i na pružanju olakšica preduzetnicima na svim nivoima vlasti.
Osigurat ćemo jeftiniji pristup kapitalu MSP-a kroz obezbjeđenje kreditnih linija sa preferencijalnim kamatnim stopama.
Osim ovih finansijskih poticanja planiramo u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima i ostalim institucijama, u čijim su nadležnostima razni zakonski propisi iz ove oblasti, raditi na njhovom unapređenju kako bi stvorili povoljniji poslovni ambijent. Kroz izmjene i dopune Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je u nadležnosti ovog Ministarstva, pojednostavit ćemo i ubrzati registraciju obrta i poslovanje našim obrtnicima.

Razgovarala: Nevena Šarenac

Related Articles

Close