JAVNI NATJEČAJ – Grant shema za unaprijeđenje Zona u 2015.

JAVNI NATJEČAJ – Grant shema za unaprijeđenje Zona u 2015.

JAVNI NATJEČAJ – Grant shema za unaprijeđenje Zona u 2015.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ u cilju podrške poboljšanju poslovne infrastrukture i realizaciji potencijala poduzetničkih zona u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokalnom nivou. Sredstva iz Grant sheme će se usmjeriti na izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture u okviru poduzetničkih zona u Federaciji BiH kao preduvjeta za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou u Federaciji BiH. Ulaganja u infrastrukturu će imati za cilj poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnom/regionalnom nivou. Ova ulaganja će se kombinirati sa podrškom pratećim uslugama razvoju poduzetništva, kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou te jačanjem kapaciteta za upravljanje poduzetničkim zonama, kako bi se kreiralo bolje okruženje za djelovanje malih i srednjih poduzeća (MSP). Osnovni ciljevi Grant sheme su: • Izgradnja komunalne infrastrukture, tamo gdje nedostatak iste predstavlja prepreku razvoju poduzetništva; • Unaprjeđenje usluga za razvoj poduzetništva kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou.

zone2015

Korisnici sredstava Grant sheme mogu biti jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim (susjednim) jedinicama lokalne samouprave, drugim javnim ustanovama, privatnim ili nevladinim sektorom. Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 75.000 KM niti viši od 150.000 KM. Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme je minimalno 20 % od ukupne vrijednosti projekta, koja moraju biti osigurana iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga. Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti 9 mjeseci od početka njegove realizacije, a realizacija projekta mora biti okončana do kraja septembra 2016. godine. Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: Grant shema „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH.“- www.fmrpo.gov.ba. Popunjen obrazac projektnog prijedloga i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom originalnom primjerku u A4 formatu i uvezane te jedan elektronski primjerak snimljen na CD-u. Аplikаciоni pаkеt dostupan је na internet stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: Grant shema „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ www.fmrpo.gov.ba.
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15.09.2015. Projektni prijedlog podnesen nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na slijedeću adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Ulica Ante Starčevića b.b. (Hotel "ERO") 88 000 Mostar sa naznakom: Ne otvarati – po Javnom natječaju za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“
Na poleđini koverte obvezno navesti: - Naziv jedinice lokalne samouprave; - adresu i kontakt telefon: - ovjeriti pečatom.
Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga. Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja.
Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog natječaja se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga, sa jasno naznačenim imenom Javnog natječaja u predmetu poruke, i to na slijedeću e-mail adresu: javnost@fmrpo.gov.ba. Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale podnosioce projektnih prijedloga, redovno će se objavljivati na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: www.fmrpo.gov.ba.

Related Articles

Close