JAVNI NATJEČAJ - za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

JAVNI NATJEČAJ - za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

JAVNI NATJEČAJ – za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

 1. Predmet natječaja

 

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/ sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

 

 1. Promoviranja tehničke kulture i
 2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

 

 1. Opći kriteriji

 

Sredstva od igara na sreću usmjeravaju se za financiranje projekata i programa na osnovu sljedećih općih kriterija:

1) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

2) povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

3) precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika,

4) detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,

5) transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,

6) preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen, i

7) iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešća u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

 

III. Posebni kriteriji

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa člankom 3 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije za:

 1. Promoviranje tehničke kulture
 • Kontinuitet organizacije,
 • održivost projekta,
 • usmjerenost na razvoj tehničke kulture udruženja građana,
 • dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
 1. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.
 • Dosadašnja priznanja i nagrade za inovacije od međunarodnog značaja,
 • kontinuitet postojanja nagradnog fonda za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja,
 • broj članova udruženja,
 • dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

 

Programi – projekti koji budu predloženi od strane podnosilaca zahtjeva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati u skladu sa financijskim mogućnostima, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

 

 1. Korisnici sredstava

 

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

 

 1. Potrebna dokumentacija

 

Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži sljedeće podatke:

1) naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;

2) imena lica odgovornih za realizaciju programa projekata;

3) broj transakcijskog računa;

4) realizovani programi - projekti;

5) naziv programa - projekta;

6) oblast na koju se program - projekat odnosi;

7) opis programa - projekta sa ciljevima;

8) indikatori učinka;

9) iznos sredstava koji se traži;

10) struktura sredstava financiranja programa - projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);

11) ovlašćeno - odgovorno lice za realizaciju programa, i

12) rok realizacije projekta.

 

Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva prilaže:

1) dokaz o registraciji,

2) posljednji godišnji obračun o poslovanju, koji mora biti pozitivan, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana,

3) dokaz o realizovanim projektima,

4) ovjerena izjava u kojoj su navedena priznanja i nagrade inovatorima, članovima udruženja, za inovaciju od međunarodnog značaja,

5) Odluka o formiranju nagradnog fonda i lista ranije isplaćenih nagrada inovatorima za inovaciju od međunarodnog značaja (ako su isplaćivane),

6) druge dokaze predviđene natječajem.

 

Zahtjev za dodjelu sredstava popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji se, zajedno sa Javnim natječajem, može preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmrpo.gov.ba. Podnosilac zahtjeva treba ovjeriti svaku stranicu popunjenog obrasca zahtjeva, potpisom odgovorne osobe i pečatom organizacije.

 1. Način podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pisarne ili poslati preporučeno poštom na adresu:

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrt

dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

s obaveznom napomenom: „za Javni natječaj - Financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ - NE OTVARATI -

    

Na poleđini koverte je potrebno navesti naziv podnosioca zahtjeva, adresu i kontakt telefon.

 

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 21 dan od dana objave javnog natječaja

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC ZAHTJEVA

NAPOMENA:

 

Podnosiocima Zahtjeva koji su izgubili pravo sudjelovanja na natječaju u 2016. godini zbog neispunjenih obaveza pravdanja ranije dodijeljenih sredstava, neće se dopustiti sudjelovanje u ovom natječaju.

 

Neblagovremeni zahtjevi će se odbaciti i neće se razmatrati.

 

 

Mostar, 29. 01. 2016. godine

 

M I N I S T A R

Amir Zukić

Related Articles

Close